People

Shiyong Tian

M.A. Alumni

Email: s_tian@uncg.edu

Education

Degree(s): M.A. in Mathematics, UNCG